Archive for augusti, 2017

h1

Allt fler skriver på kulturuppropet!

augusti 29, 2017

Här kommer nu ytterligare kulturarbetare som skrivit under uppropet mot förslaget till hur kulturfrågorna ska organiseras i Region Gotland:

Marita Jonsson, referensgruppen fria prof. kulturskapare, litteratur

Lennart Lindgren, kulturskribent

Annika Fehling, referensgruppen fria prof. kulturskapare, musik

Eva-Marie Kothe, referensgruppen fria prof. kulturskapare, konsthantverk

Unn Dahlman, referensgruppen fria prf. Kulturskapare, dans

Jennie Olofsson referensgruppen fria prof. kulturskapare, konst

Paola Ciliberto, utvecklare Film på Gotland

Merit Hemmingson, musiker

Channa Bankier, konstnär

Elisabet Palo, skådespelare

Sanny Laurin, konstnär, skulptör

Bengt Benedictio Carling, konstnär

Tomas Lindström, referensgruppen fria prof. kulturskapare, teater

Stina Lindholm, konstnär

Gösta Reiland, fotograf, film

Ingrid Gottfridsson, konsthantverkare

Leif Eiranson Referensgruppen fria prof. kulturskapare, film

Kerstin Lindgren, konstnär

Tove Östling, dansare

Christer Jonson, formgivare

Agneta Engström, konstnär

Ylva Liljeholm, Film på Gotland

Helga Jonsson, fotograf

Jon Jonsson, konsthallschef

Elisabet Edlund, Film på Gotland

Owe Ronström professor, musiker

Helena Södergren, dansare

Nanna Nore, skådespelare, konstpedagog

Ingrid Hamrell Mårtensson, konstnär

Klara Waldenström, skribent

Maria Wessman-Klintberg, körledare

Irene Duckert, dramapedagog

Örjan Klintberg, musiker

Sandra Fröberg, Film på Gotland

Bosse Bjällstrand, Kulturföreningen Roxy

Anette Torgnysdotter Sundblad, Hemse Filmstudio

Max Lundquist, skådespelare

Sven Wollter, skådespelare

Saga Charlotte Peterstrand, dansare

Lotta Lagercrantz, konstnär

Wille Östberg, museiintendent

Camilla Båge, dansare

Svante Gärdek, konstnär

Bob Hansson, poet

Peter Lindberg, konstnär

Andreas Nilsson, skådespelare Unga Roma

Anna Holmin Nilsson, producent Unga Roma

Jögge Sundqvist, slöjdare

Karin Leosson regissör författare

Stefan Leosson, musiker

Tobbe Björk, flygkapten, kulturkonsument

Emil Jensen, musiker, sångare

Kickan Holmberg, skådespelare Unga Roma

Mikaela Hagelberg, skådespelare Unga Roma

Lotta Grut, skådespelare Unga Roma,

Suzane Crépault, scenograf ,Unga Roma

Anna Norberg, Baltic Art Center

Helena Selder, Konstnärlig ledare, Baltic Art Center

Calle Ahlström, smed

Evabritt Strandberg, skådespelare

Lena Katarina Swanberg, författare

Olle Gibson, musiker, tidigare kultursekreterare

Ylva Olsson, sångare,

Stina Nordberg, skådespelare

Nicholas Olsson, skådespelare

Fortsättning lär följa…

fullsizerender-e1503997970268.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h1

Museichefen följer upp planen för kultur och fritid

augusti 28, 2017

Detta finns att läsa på Museets blogg idag! Bra rutet av Susanne Thedéen

Gotland är beroende av kultur!!

På torsdag den här veckan ska Regionstyrelsen fatta beslut om en genomförandeplan för den framtida kultur- och fritidsverksamheten inom Region Gotland. Och den planen, med förslag på ny organisationen, ser minst sagt annorlunda ut än det förslag som Henriksson presenterat och som vi på Gotlands Museum ställde oss bakom. Det gjorde vi för att kulturfrågorna skulle lyftas till regionstyrelseförvaltningen och få den självklara plats som kulturfrågorna bör ha givet den betydelse kulturen har PÅ och inte minst FÖR Gotland. Men också för att en samordning med de regionala utvecklingsfrågorna skulle kunna bli verklighet. Dessutom gav vi stöd till prioriteringen att spara på administration och inte på verksamhet.

 

Nu ser det inte ut att bli så utan kulturfrågorna kommer att som tidigare få husera tillsammans med fritids- och idrottsverksamhet under biträdande regiondirektör Karolina Samuelsson; Karolina som är den som tillsammans med den tidigare chefen för kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram förslaget. Jag har full förståelse och respekt för att avvägningar, prioriteringar och förhandlingar måste göras i beslutsprocesser. Det är framför allt viktigt att politiken får det stöd de behöver. Ytterst är det regiondirektören Peter Lindvall som bör besluta om hur han organiserar sin verksamhet. Det jag ändå har synpunkter på är för det första att kulturen blir mycket osynlig i det nya förslaget, tvärtemot vad vi hoppades på, och för det andra det gränssnitt där vi som kulturinstitution har kontakter med Region Gotland och där vi är direkt beroende av sak- och spetskompetens inom kulturområdet.

 

Det som är kloka förslag i genomförandeplanen är att kulturfrågorna organiseras inom ramen för en egen avdelning och inte läggs under någon annan avdelning på regionstyrelseförvaltningen. Det är rätt väg att gå. Det är också positivt att de regionala och primärkommunala kulturfrågorna kommer att behandlas gemensamt.

 

Men det som är bekymmersamt med den nu presenterade genomförandeplanen är att Region Gotland kommer att stå utan en kulturchef. Istället föreslås en generell avdelningschef med ansvar för både kultur- och fritidsfrågor. Kravprofilen betonar en intern roll med fokus på generella chefsuppgifter som verksamhetsplanering, budgetering, ekonomi och personal i bred bemärkelse och det är ett stort och brett chefsuppdrag. I organisationsförslaget ska tre enhetschefer anställas: en för fritid, en för bibliotek och en för Almedalsbiblioteket. Men någon enhet för kultur finns inte med i förslaget utan kulturfrågorna läggs direkt under avdelningschefen i en stab som ska benämnas utvecklingsgrupp.

 

Det vore mycket olyckligt om Region Gotland valde att inte ha en kulturchef; en kulturchef som antingen skulle vara chef för en egen kulturenhet eller med fördel vara biträdande avdelningschef tillika kulturchef och vara ansvarig för den sk utvecklingsgrupp som rimligen istället skulle benämnas något med anknytning till kultur. Det är ett måste och självklarhet att ha en kulturchef för att det ska vara möjligt för lilla Region Gotland att med kraft, kompetens och strategiskt tänkande kunna driva kulturfrågorna både på den nationella arenan gentemot Kulturrådet och Kulturdepartementet liksom här på Gotland. De regionala kulturinstitutionerna liksom övriga kulturaktörer på Gotland behöver dessutom en tydlig dialogpart och företrädare på chefsnivå och den parten kan rimligen inte vara de föreslagna strategerna och inte heller avdelningschefen med ett mycket brett och stort ansvarsområde. Men de regionala kulturinstitutionerna besitter också mycket spetskompetens inom olika kulturområden vilket i större utsträckning bör nyttjas som en resurs av regionen. Ett sådant förstärkt samarbete mellan en kulturchef och de regionala kulturinstitutionerna kan stärka oss i framtagande av kulturplanen och i dialoger med Kulturråd, Kulturdepartement och andra viktiga externa aktörer.

 

Förslaget innehåller också två strategtjänster, en med inriktning på kultur och en med inriktning på fritid. Det är utmärkt att tjänsterna få sådana inriktningar. Och som i alla fall den nuvarande tjänsten som kulturstrateg varit utformad med främst arbetsuppgifter av handläggarkaraktär vore det bättre att tjänsterna blev handläggartjänster på 50 procent vardera. Det är istället kulturchefen som bör ha den strategiska rollen inom sitt ansvarsområde. De två handläggartjänsterna tillsammans med en kulturchef på 100 procent innebär dessutom samma budgetförutsättningar som det förslag som nu ligger i genomförandeplanen.

 

Det politikerna behöver fundera på inför beslutet i regionstyrelsens på torsdag är vilka förutsättningar och vilken plats kulturen ska ha i framtiden. Som chef för en av de regionala kulturinstitutionerna är det min övertygelse att kulturen är avgörande för besöksnäringen och därmed för tillväxten på Gotland. Då behövs också en kulturchef!

 

Susanne Thedéen

h1

Upprop från öns kulturarbetare

augusti 27, 2017

Om man vägrar se bakåt

Och inte vågar se framåt

Så måste man se upp!

Tage Danielsson – kloka ord av en sann kulturarbetare.

 

Regionstyrelsen ska på höstens första möte besluta om Gotlands framtida

kultur- och fritidsverksamhet” (RS 2016/866). Finstilt anges Reviderat underlag.

Förslaget som remissbehandlades i våras (där svaren sades vara ”generellt positiva”) är i sanning reviderat. Förvaltningen har valt att lägga fram ett helt nytt, i grunden omskrivet förslag! Det måste rimligen bordläggas och återremitteras till berörda innan beslut tas av politikerna.

Bakgrunden var ett besparingskrav på Kultur och fritid, där förvaltning och nämnd föreslogs upphöra, kulturen läggas direkt under regionstyrelsen och fritidsfrågorna under tekniska nämnden. Kulturen skulle komma närmare den operativa verksamheten, idrottens behov av lokaler skulle bättre kunna ombesörjas av dem som redan har det ansvaret.

Det förslaget är nu utraderat. Idrotten (den dominerande verksamheten inom fritidsområdet) läggs direkt under regionens förvaltning och får en chef som också ska kunna kulturfrågorna. Två strateger med dubbelkompetens svarar gemensamt för idrott och kultur.

Såväl den förra utredningen som remissinstanserna underströk att konst och kultur är viktiga för Gotlands tillväxt och varumärke och att en närmare koppling till regionstyrelsen vore bra. Fritidsfrågorna sågs som operativa och att driva verksamheterna tillsammans ett hinder för båda. Inte desto mindre återförenas nu idrotten med kulturen. Utredarna försvarar sin omsvängning med att målgrupperna är desamma! Det är samma personer som exempelvis kör enduro och sparkar fotboll som de som är involverade i konst, dans – en nåd att stilla bedja om.

Regionen antog förra året en ambitiös kulturplan. Alla former av kultur får vi näring av, kulturaktiviteter håller oss friska, alerta, nyfikna och stimulerar fantasin och uppfinningsförmågan. Kultur genererar dessutom ny kunskap genom olika typer av kreativa processer som i sin tur skapar utveckling i vårt samhälle.

Gotland är också Kulturens ö i marknadsföringen. Utan Visby världsarv, Gotlands museums rika skatter, Medeltidsveckan, Bergmanveckan och alla andra kulturveckor, Romateatern, Museum Lars Jonsson, Körsbärsgården med flera, skulle besöksnäringen kraftigt försvagas. Tillväxten skulle tyna bort. Färre skulle välja att flytta hit.

Att skapa förutsättningar för kulturen är en politisk fråga; på Gotland är myllan god, men fröna måste få näring för att gro. Med vilja och engagemang kan skörden bli rik och Gotland växa.

Det är hög tid för politikerna att agera och inse kulturens värde.

 

Bordlägg det nya förslaget och arbeta vidare på det som vi alla i demokratisk ordning tagit del av och enats kring. Det bör vara så en demokrati fungerar.

Vi som skrivit under är:

Marita Jonsson

Lennart Lindgren

Annika Fehling

Eva-Marie Kothe

Unn Dahlman

Jennie Olofsson

Paola Ciliberto

Merit Hemmingson

 

Fler tillkommer…

 

 

 

 

h1

ART WEEK vecka 34 på Gotland

augusti 18, 2017

Körsbärsgårdens Konsthall och Skulpturpark håller öppet varje dag under ART WEEK 11-17.

UTSTÄLLANDE KONSTNÄRER:

Idun Baltzersen är näst yngst (född 1987), Björn Erling Evensen (född 1924) är äldst. Båda har norskt påbrå.

Baltzersen har hon redan etablerat sig bland de främsta i sin generation med viktiga utställningar på Konstakademin och Moderna Museet i Malmö.

På Körsbärsgården visas PANORAMA, en installation med tretton bilder i stort format, originalen till hennes träsnitt samt en jätteduk med collage av de tryckta träsnitten.

Baltzersen arbetar figurativt, unga kvinnor, hjältinnor, martyrer. Storleken är viktig och gärna monumental. Motiven karvas fram ur stora plywoodskivor. När de är klara trycker hon dem på lakan, syr ihop många tryck till collage. I utställningen kombineras collage och stockar, här ses både förlagan och representationen.

Evensen är hennes motsats, motiven är abstrakta, uppbyggda i olika material, halvt skulpturala och bildar ett eget okänt universum. I Skulpturparken står två av hans skulpturer.

 

Konsthallens tema i år är RUM.

Susan Whitlow, årets utvalda avgångselev från Konsthögskolan, målar i stort format, i rinnande akryl på papper. Motiven är fångade i nuet men glider mellan då och nu, en slags tänkt verklighet utanför verkligheten, fragment av livet ur olika synvinklar..

Konstnärskollektivet Mycket har byggt ett LUFTSLOTT av återvunnen plast och segel i skimrande färger. Passa på att gå in i den jättelika skulpturen (innanmätet påminner om Niki de Saint Phalles skulptur HON på Moderna Museet på 60-talet).

Eva Jacobson presenterar I ATELJÉN med texter och ord direkt på väggarna, vita målningar, ljusa skulpturer av okända djur, formelement på konsoler, böcker, teckningar och skisser.

Ofta är det gåva att få bli insläppt i en konstnärs ateljé, i rummet där tankar och idéer föds, utvecklas, kasseras. Denna gång följer vi med in i verkens tillblivelse i själva Konsthallen.

Kerro Holmberg kallar sin utställning HEAD IN HANDS – MÅLNINGAR, AFRIKANSK INSPIRATION. Också här stiger besökaren in ett rum, en plats för en livslång passion för den afrikanska konsten, där väggarna försvunnit och rumsvolymen blivit det kärl som rymmer kärnan. I rummen finns också Holmbergs måleri. Människor dyker upp, oftast kvinnor, glömda ryska poeter och konstnärer, ansikten som markörer i en berättelse. Vad det är att vara människa.

Om utställningarna och Körsbärsgården berättar Marita Jonsson cirka 11-15 torsdag under den ART SAFARI som går till södra Gotland.

Utställningarna, de permanenta samlingarna och Skulpturparken är öppen under hela ART WEEK 11-17.

Marita Jonsson

0706 212220

 

 

 

 

h1

Vandring med barnbarnet längs Gotlands stränder

augusti 12, 2017

Jag gillar verkligen att vandra! Varje dag i ur och skur, en till en och en halv timme.

Förra året började en vandring längs kusten med barnbarnet Vilgot, då fyra år. Idén kom från Ingvar Carlsson som gick runt ön med sin dotter. Så jag tänkte att Vilgot, barnbarnet och jag kunde göra detsamma. I år har det varit väldigt blåsigt längs stränderna, vi gjorde en kortare tur i början av maj och fortsatte en lugn solig dag nu i augusti. Vi tog vid där vi slutade sist, 6 km till blev det mot norr. Det blev en rätt äventyrlig vandring med två avbrott inåt land, först stoppade jag när jag såg ett fyrtiotal kor vid stranden och vi tog en omväg inåt strandängarna. Nästa stopp blev när vi mötte 2 tjurar. Mindre kul! Men vi tog oss över en stenvast och klarade mötet.

Salicornia (glasört) växer ymnigt där vi gick, den växt som Linné tyckte man borde odla kommersiellt för att framställa soda till glas. Några fina stenbodar för fisket, en annan stenbod som kanske varit ett lammgift, många skyddsvärn från andra världskriget.

Härliga är de strandpromenaderna, roligt att se och upptäcka saker tillsammans. Vilgot såg för första gången hundra skrakar på stenarna i havet, tre svanar med sina gråfjuniga ungar.

Idag for han hem till Skåne för att börja förskoleklass. Kanske blir det ny promenad till jul…

h1

Är Fake News viktigare än sanna nyheter?

augusti 9, 2017

Fake News sprider sig. Och i den gotländska pressen. Ett helsidesreportage med bild i Gotlands Allehanda 7 augusti berättar målande att den enorma medeltidskoggen Roter Teufel är på besök i Visby. Reporten Patricia Stål citerar Patrik Björkander, marknadschef Medeltidsveckan: ” Det är så häftigt att vi fått hit den” säger han. Koggen är i hamnen under hela veckan och möjlig att besöka.

Det är bara det att koggen aldrig kom! Den blev kvar i Västerås. En liten dementi kom i tidningen.

Kultursidorna är numera fulla av TT reportage om ”kultur” från olika delar av landet.  Dagens GA hade sin sida fylld av en Bonnier release om att Crimetime kanske fortsätter nästa år. För säkerhets skull också en helsida och bild på annan plats i tidningen om en av de engelska deckarförfattare som senare i höst kommer med en bok med knytning till Crime (på Bonniers förlag). Knappast en dagsnyhet. Under Bonnierevenemanget Crimetime som varit tidigare på ön skrevs förhandsartiklar och reportage i dagarna tre om eventet.

IMG_3044

På Gotland äger dagligen under sommaren hundratalet evenemang många kring litteratur, barn och unga, teater, museum, utställningar. Sällan kan läsarna ta del av presentationer eller recensioner. Är kulturen på ön ointressant? Tror inte det.

Körsbärsgårdens Konsthall har i sommar haft nio vernissager, både med internationellt välkända och med konstnärer som vistas på ön. Åtta litteratur- och musikaftnar med bland annat med akademiledamoten Kjell Espmark och författaren PC Jersild och kulturpersonligheter som Marika och CG Wachtmeister på Wanås och Johan Pousette och Helena Selder på Baltic Art Center. En bråkdel har omnämnts i gotlandstidningarna. Barnens Konstskola för barn och unga med stöd av Arvsfonden har ägt rum under nio veckor per sommar i tre års tid samt i alla skolor vintertid från Öja till Slite utan att uppmärksammas.

Visst Konsthallen syns ändå. Vi skrivs om i rikspress och på sociala medier. Hit kommer betydligt fler sommartid än hårdlanserade media-event som Crimetime. Men tendensen är att allt färre gotlänningar hittar hit, det är sommarfolket, med andra kanaler än gotlandsmedia som är majoriteten av besökarna. Det är synd. Jag tror verkligen Gotlandstidningarna har en viktig uppgift att fylla; att förse gotlänningarna med adekvat information om vad som händer på ön inom kulturområdet. Inte bara TT-nyheter. Eller Fake News.

h1

Spännande kväll tisd 8 aug med BAC och Johan Pousette och Helena Selder

augusti 6, 2017

BAC, Baltic Art Center, det internationella konstcentret på Gotland hade under några år hade statens särskilda uppdrag för samtidskonst. Johan Pousette var dess förste chef och initiativtagare, Helena Selder är nytillträdd verksamhetsledare. På tisdag 8 aug kl 19 berättar de på Körsbärsgården om hur allt startade och om framtidsplanerna för BAC.

Gotland tilldelades under nittiotalet flera statliga uppdrag, Tonsättarcentrum, för samtida musik, Översättarcentrum för författare från Norden och Balticum och så BAC för samtidskonsten.

Alla kom att husera i Visby, många framståernde författare, musiker och konstnärer har i perioder bott och verkat på ön finanansierade gemensamt av stat, kommun och EU.

För BACs räkning byggdes fina lokaler vid hamnen, erkända konstnärer som Bill Viola, Fiona Tan, Rosa Barba, William Kentridge och Jan Håfström vistades på ön. BAC tilldelades under några år regeringens nationella uppdrag för samtidskonst åren 2003 – 2007 som möjliggjorde förnyelse och utveckling med hög ambitionsnivå.

Helena Selder är nytillträdd verksamhetsledare och ser en spännande framtid för sig, det pågående pilgrimsvandrarprojektet Sundre- Fårö med Juanma González, den högt uppskattade Sharon Lockhart (just nu på Biennalen i Venedig) hör till den nära framtiden.

Konsthallens litteraturkvällar närmar sig sitt slut för säsongen, närmast står alltså BAC nu på tisdag. Sista tisdagskvällen 15 augusti är Grande Finale, som vanligt opera med vår tenor Andreas Marmbrandt och musiker. Det kan bli sista gången som vi här får lyssna på Andreas på Körsbärsgården. I höst lämnar han ön för Stockholm. Men först är alltså BAC.  Kom och ta del av en spännande kväll kring samtidskonsten på Körsbärsgården!

BAC