Archive for januari, 2020

h1

Lokal utveckling på Storsudret

januari 17, 2020

Just nu diskuteras livligt på möten och i stugorna om hur vi vill ha framtiden på Storsudret. Arbetet hålls av Malena Bendelin Region Gotland, LRF och HNI, vi har mötts två gånger under hösten, det blir ny träff i Strandkyrkan 21 januari och därpå en summering med Malena för att sedan fogas in i det större arbetet med Regional utvecklingsplan för hela Gotland.

Vi har arbetat med olika delområden, Ander Thomasson har ansvarat för Boende , Markus Westberg för Näringsliv och jag för Besöksnäring.

Anders skrivning finns i en chattgrupp på Facebook, här kommer mina synpunkter. Kommentera gärna, går bra via e-post eller här!

”Länge leve Storsudret”- förutsättningar för utveckling på södra Gotland

Storsudret – dubbelt så bra – dubbelt så många besökare

Bakgrund

Storsudret är en fantastisk boendemiljö och för besökande ett enastående besöksmål med stora natur- och kulturupplevelser. De sociala sammanhangen är många och av hög kvalitet. På liten yta samsas attraktioner som Museum Lars Jonsson, Naturum  och Bottarve i  Vamlingbo och Körsbärsgårdens Konsthall och Skulpturpark samt Stenmuseet i Sundre. Fem medeltida kyrkor och en kastal rymmer ovärdeliga kulturskatter tillsammans med en historisk stenhusbebyggelse som saknar motsvarighet i övriga Sverige. I åkrar och ängar döljer sig förhistoriska minnen som kämpgravar, vikingatida hamnlägen, boplatser och gravar.

Naturupplevelserna är många; imponerande raukfält, klapperstenstränder omväxlande med kilometerlånga sandstränder, prunkande ängen, agmyrar, ödsliga alvarmarker och vindpinad hällmark. Här ryms många naturtyper, alla lika fascinerande. Gotland är kalkens land, i stenen finns fossiler av växter och djur som levde på ön för 400 miljoner år sedan. Floran är speciell. Till rariteterna hör våradonisen och dryga trettiotalet orkidéarter. I lövskogarna i Fidenäs och Öja hörs flugsnappare, stenknäck, rosenfink och sommargylling, på alvar-, träskmarkerna och strandängarna är fågelrikedomen slående med häckande tärnor och vadare, här kan man möta sällsyntheter som brushane, rödspov och storspov. Vår och höst kan man följa ringmärkningen av fåglar söder om Hoburgsklippan. Stora områden är av riksintresse, andra naturreservat.

Storsudret är utöver ett viktigt besöksmål, en aktiv jordbruksbygd där det småskaliga odlingslandskapet både berättar historia från gångna tider och ser framåt in i framtiden med ett oftast medvetet ekologiskt jordbruk och betande djur som håller marker och strandängar öppna.

Förutsättningar för framtida utveckling inom besöksnäringen:

VA

VA-nätet  behöver byggas ut så att det även kan försörja södra Gotland med vatten, det är av största vikt för att bibehålla och kunna utveckla jordbruket hållbart. Idag saknas kommunalt vatten i delar av Vamlingbo och Hamra och saknas helt i Sundre. För besöksnäringen är tillräckligt och tjänligt vatten av avgörande betydelse

Service

Stabilitet i den regionala politiken måste finnas, fattade beslut måste förmedlas till alla avdelningar inom förvaltningen. En förutsättning för utveckling av besöksnäringen på Storsudret är att förskola, skola, bibliotek, räddningstjänst garanteras annars blir utflyttning en följd och servicen för besöksnäringen omöjlig att upprätthålla. 

Idag finns en attraktiv skola och därmed möjlighet för ett hundratal små näringar att bo och bruka öns sydspets. På grund av dess attraktionsvärde skulle invånarnas antal kunna fördubblas.

Likvärdig service behövs runt hela ön i ett framtida hållbart Gotland. Kollektivtrafiken måste förbättras, bussar ska gå till alla öns socknar, även kvällstid. Kollektivtrafiken måste anpassas till Destination Gotlands avgångar och ankomster. Idag kör varje person på Gotland 49 mil längre per år än riksgenomsnittet och ön ligger på jumboplats när det gäller kollektivtrafik.

Vision för besöksnäringen:

Dubblering av antal besökare och gäster och kraftigt utökad utlandsturism  i samklang med naturen och med hållbarhet i fokus.

Gotland är ledande i, klimatsmart industri, resurseffektiv bebyggelse, fossilfria transporter och med en hållbar konsumtion klimat-och miljöfrågor, klimatneutralt med lokala förnybara energislag där Storsudret är pilot för förnyelsearbetet.

 • Maten produceras lokalt och ekologiskt och förädlas lokalt. Storsudret är känt för sin gastronomiska matkultur, här odlas både ypperligt vin  och produceras stenmalet mjöl, förädlas kött från naturbetesmarkerna och föds upp fisk med hållbarhet i fokus.
 • All energi kommer via sol och vind, allt regnvatten tas tillvara och blir till grundvatten i samarbete med olika forskningsinstitut, tång nyttjas i jordbruket som näring. Storsudret har fått en besöksnäring som också kommer hit för platsens framåtsyftande innovationer i området.
 • Besöksmål för natur och kultur kopplas ihop med varandra och med odlingslandskapet och jordbruket. Vandrings- och cykelleder utformas. Besökarna ges upplevelser som både är historia, berättelser från de som levat och verkat på platsen, jordbrukets villkor av idag, forskningsläget i hållbarhet idag. Konstnärer anlitas för att stimulera besökarnas kreativitet och fantasi med Art Events, skulpturer och installationer som ökar förståelsen för platsens särart. Storsudret ger besökarna både friskvård med motion i det fria, en lugn avspänd tid i gemenskap med familj och vänner, ger kunskap om att leva ett hållbart liv och platsens historia och vidgar sinnena så att man i vardagen blir mer kreativ och uppfinningsrik.
 • Säsongen för besöksnäringen har förlängts, många besökare kommer hit i utbildningssyfte genom sina olika arbeten.

Verksamhetsidé:

Storsudret erbjuder

Nyskapande konst som väcker nyfikenhet och stimulerar kreativt tänkande och fantasi

Omväxlande natur med sällsynta växter, rikt fågelliv, i kombination med aktivt småskaligt ekologiskt jordbruk

Kunskap i innovativ teknik i förnybarhet av befintliga resurser

Lokalt odlad och förädlad mat i spännande miljöer

Rikt kulturutbud med musik, föredrag, litteraturuppläsningar, dans, teater

En enastående vacker miljö som ger besökarna lugn och ro samtidigt som skaparlust och idéer frodas

Bra service av hundratalet näringsidkare och gemenskap i ett socialt och livaktigt lokalsamhälle

Prioritering

 • En ”styrgrupp”, företagskuvös, med lokal förankring och med tillgång till experter och med minimal byråkrati hjälper företagarna på Storsudret som utvecklar, förbättrar, samordnar projekt med andra. Önskvärt är att organet också förfogar över ett ekonomiskt utvecklingsstöd från regionen
 • Hjälp att utveckla en app gemensamt för turistnäringen på Storsudret med info på stor skylt vid Fidekorset
 • Gratis professionell, ständigt uppdaterad information och marknadsföring av  kulturevent på Gotland
 • Vandrings-och cykelleder som sammanbinder natur- och kulturplatser på Storsudret i samarbete med region och länsstyrelse
 • En utvecklad fungerande centralort, Burgsvik runt hamnen vid Burgsviken med gästhamn, promenadstråk, cykelväg och marint centrum och en skola som utvecklingsplats för Östersjöpedagogik.
 • App för samåkning
 • Utvecklade befintliga och nya besöksplatser som handhas av privata näringsidkare och ideella organisationer och där medel söks från olika håll
 • Mötesplatser för unga, gärna ungdomslokal, uteplats för olika aktiviteter

För gruppen Besöksnäring

Marita Jonsson

Mejl marita@korsbarsgarden.se

0706 212220

h1

Året som gick i Barnens Konstverkstad

januari 1, 2020

God fortsättning på det nya året! Hoppas ni ännu har långa lediga dagar framför er innan jobben går igång. Återhämtning är viktigt! Vi hade nyårskalas här på Körsbärsgården, sen satt Jon och jag i vilstolarna i trädgården och tittade på stjärnhimlen under våra duntäcken till långt in på småtimmarna… Flera stjärnfall!

Här kommer vår lilla film från året som gick i Barnens Konatverkstad. Nanna har gjort den.

I april släpper vi sommarens konstskolekurser. Då är temat Konst och Kunskap!

Året som gick i Konstverkstan på Körsbärsgården