Posts Tagged ‘Tillväxt Gotland’

h1

Behövs kulturen på Gotland?

oktober 26, 2019

Gotlands Museum riskerar att stå utan byggnadsantikvarier vid årsskiftet. Alla fem har sagt upp sig. Det är en av lokaltidningarnas huvudrubrik i dagens tidning.

Museichefen beklagar och förklarar med att byggnadsvården till stor del är uppdragsfinansierad, att verksamheten måste generarea vinst och att marknaden hårdnat, museet får färre uppdrag.

Region Gotland går med förlust, i dagarna planeras för kommande budget, samtidigt görs översyn av Regionens kulturplan. Något utrymme för mer pengar är det inte fråga om. I senaste kulturplanen lades Kulturnämnden ned, kulturförvaltningens personal minskades kraftigt. Vad händer denna gång? Även Stadsarkitekten och hans medarbetare tycks vara i farozonen enligt media.

Även biblioteken, en annan viktig del av kulturen på ön, saknar pengar. Arga insändare klagar på att regionens nya chefer saknar insikt och kunskap om de områden de är satta att förvalta. Att de nya cheferna primärt är ekonomer med uppdrag att genomföra besparingar. Med större förståelse för exploatörernas intressen än de ämnesområden de har att värna om, förvalta för kommande släkten.

Detta händer på en ö som till stora delar levar på besöksnäringen och där kulturen står i centrum. När Gotland marknadsförs är det Världsarvet Visby, all medeltida bebyggelse med farmannagårdar, 92 medeltidskyrkor, vikingaskatter, hav och välbetade strandängar  konst, hantverk och design som gäller. Men för att ta hand om denna skatt, förvalta, vårda -för det finns inga pengar.

Idag bommas fastigheter i Visby igen, fastighetsägarna väntar på rivningstillstånd för att bygga nytt, tjäna mer på sina fastigheter. Regionens sparar in på kompetensen, på dem som har kunskap att ta hand om, föra Gotlands kulturarv vidare. Snart finns inga röster kvar som kan stå emot exploateringskrafterna, värna om historien, ge röst åt framtida generationers miljö.

Vi behöver en Greta Thunberg som demonstrerar för att rädda vår kultur!

Barn, som de som häromsistens inledde Tillväxt Gotlands Företagardag och uppmanade regionen att rätta sig efter de globala målen. Flera  handlar just om konst och kultur: vår byggda miljö, mångfalden i naturen, vårt välbefinnande, främjande om inkluderande samhällen.

Politikernas vilja må vara god. Men den goda viljan måste nå ut i organisationen, här behövs kunskap och kompetens inte i första hand experter på ekonomi och besparingar. I annat fall har vi ingen kultur kvar på ön.

Cajsa von Zeipel med sitt senaste verk av en ung demonstrant, för rätten att vara queer, för rätten att leva i hållbar miljö, för rätten att leva fri
h1

Tillväxt Gotlands ”92 Möjligheter” blir bara 87

februari 5, 2016

Åter föreslås nedläggning av skolan i Burgsvik, förmodligen även förskolan. Det är fyra år sen sist, då resulterade förslaget i att 3000 personer demonstrerade i Visby. Skolan blev kvar.

Förutsättningarna är desamma nu som då, 44 barn finns i skolan och ungefär lika många i förskolan. Den betjänar öns fem sydligaste socknar.
Burgsvik är en av Gotlands Serviceorter, där vissa basfunktioner ska finnas. Som t ex skola och förskola. Försvinner skolan kommer många att flytta. Definitivt kommer inga barnfamiljer att vilja slå sig ned (vilket skett sedan förra nedläggningshotet).
Grundskolechef Mats Hanell föreslår att Burgsviks skola (och kanske även förskolan) läggs ned och eleverna flyttas till Havdhem. Det betyder att barnen i Sundre får 35 kilometer till skolan i stället för 15. Skolvägen blir faktiskt längre än om skolbarnen i Slite eller Klintehamn skulle forslas till Visby för att deras skolor stängts!
Får skolbarn ha hur lång restid som helst? Med stopp och hämtningar efter vägen lär det blir upp till två timmars restid per dag . Det är väldigt långt för en 6-7 åring.
Det finns betydligt fler förskolebarn i Burgsvik än i Havdhem (som om några år börjar skolan) Och Havdhems skola måste byggas ut om förskolan ska förläggas dit. Men det är en annan förvaltnings budget.
Om några år är det väl Havdhems tur att läggas ned, det är ju bara 15 km till Hemse…
Om Regionen över huvud taget menar något med sin slogan om 92 möjligheter, att varje socken är en möjlig utveckling för Gotland, så kan man inte lägga ned grundförutsättningen för en av de 8 utpekade serviceorterna, även om den ligger längst bort från Visby. Samtidigt som nyheten om nedläggning av skolan i Burgsvik publicerades i Gotlands Tidningar fanns en notis om att byggandet av Resecentrum i Visby hamn blivit billigare än beräknat, kostnaden hade stannat på ”bara” drygt 78 miljoner! Vad fick man för de pengarna? Några försäljningsstugor, ny trafiklösning för buss och taxi, större parkeringsytor och bättre belysning.
För 78 miljoner kan skolan i Burgsvik fungera i ytterligare 40 år! Eller förskolan och skolan tillsammans i 20.
De olika förvaltningarna är suveräna, var och en ansvarar för sin budget. Men cheferna har inget ämbetsmannaansvar (det togs bort på 70-talet). Inte heller tycks de känna ansvar för att de politiska målen efterlevs, att pengarna används på ett för alla medborgare ändamålsenligt sätt.

Kulturförvaltningen lade ned Havdhems bibliotek , Burgsviks fick tills vidare leva vidare. Skolförvaltningen prioriterar tvärtom; Havdhems skola ska bevaras men Burgsviks läggas ned (men man får inte driva skola utan bibliotek…) Ledningskontoret ser 92 möjligheter, den synen delas uppenbarligen inte av alla förvaltningar.
Var finns helhetssynen? Vem tar ansvar för att Regionens pengar används på mest ändamålsenligt sätt? För Gotlands gemensamma bästa?