Posts Tagged ‘visby världsarv’

h1

Rivningar i Visby världsarv

mars 5, 2020

Underbara vårdagar. Trädgården blir allt blåare av sipporna som dyker upp bland enebuskar  och rosor i Skulpturparken, lärkan drillar över åkern och flyttfåglarna kommer i täta strömmar. Påskliljorna är redan utslagna. Tänk vilken förändring av klimatet vi genomgår.

Något som bekymrar mig här ute i stillheten är vad som sker med Gotlands stolthet, världsarvet Visby. Innan 8 mars ska den av Visbys stora fastighetsägare ha rivet det fina bulhuset vid Södertorg. Han har fått rivningslov beviljat av regionen för att kunna exploatera fastigheten, förtäta kvarteret och rivningen ska vara verkställd då.

Samtidigt är nu Handlingsplanen för Visby världsarv, mål och strategi ute på remiss, en strategi föredömligt beskriven av dess världsarvssamordnare Elene Negussie med alla de lagar och regler som UNESCO, svenska staten och region Gotland förbundit sig att följa. Där ges sannerligen inte utrymme för rivningar av bulhus!

Handlingsplanen fångar väl världsarvskonventionens syfte och intentioner:

Strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby är ett obligatoriskt styrdokument med de övergripande målen att bevara, använda och utveckla världsarvet i linje med världsarvskonventionens krav, samt synliggöra världsarvet som en plattform för en hållbar samhällsutveckling inom ramen för de globala målen och Agenda 2030

I samband med världsarvsansökan var det inte givet att Visby, en av många hansestäder, skulle få komma med på världsarvslistan. Avgörande var att Visby till skillnad från övriga ansågs vara ett synnerligen framstående exempel på traditionell mänskligt bosättning, representativ för en kultur som hotas av oåterkalleliga förändringar det vill säga, staden hade undgått förändringar i nutid som rivningar och ny bebyggelse och det var det (Unescos kriterium (V) som var avgörande att Visby togs med. Skydd, vård och förvaltning måste alltså ske så att framtida detaljplaner alltid är tydliga och detaljerade vad gäller bevarande och att oåterkalleliga ingrepp inte går att genomföra utan tillstånd lokalt och nationellt.

I Handlingsplanen skildras de olika tidsepokerna på ett föredömligt sätt, från Medeltid (1100) till den moderna staden. Däremot finns ingen skildring av det som nu skett i Visby, tiden efter 1995 då Visby blev ett världsarv, Almedalsveckan fick ett enastående uppsving och den internationella turismen, inte minst under senaste årens kryssningsresenärer, mångdubblade sommarbesökarna. Förändringen är betydande och hotar till stora delar detta kriterium V, som var avgörande för att Visby alls togs med på listan. Idag köps fastigheter upp av stora fastighetsägare med liten kunskap om kultur- och immateriella värden, för dem är husen enbart ekonomiska investeringar som ska ges största möjliga avkastning. Kvarteren förtätas, oekonomiska hus rivs, fastigheterna omvandlas interiört, vindar inreds. Tidigare ägarstrukturer upplöses, bostadsbolag inreder för korttidsboenden som Air B&B, lägenhetshotell, hotell under högsäsong, livet i staden upphör. Regionens stora fastighetsinnehav innanför murarna där praktiskt taget alla arbetade, har sålts och arbetsplatserna flyttats, även länsstyrelsen har lämnat innerstaden. Ett enormt fastighetsinnehav har bytt ägare, köpts upp med nya krav på snabb avkastning.

Att  utvecklavärldsarvet Visby är inte att riva, förtäta och bygga nytt. Det är inte att gå enskilda ekonomiska intressen tillmötes. Att utveckla i världsarvet Visby är att följa världsarvskonventionens krav att de kulturella och immateriella värdena skyddas och bevaras för all framtid och att de globala målen och Agenda 2030 efterlevs. En levande innerstad innebär inte en sommarstad för besökare utan först och främst en stad med verksamheter och möjligheter att leva och bo i året runt.

Det är till syvende och sist gotlänningarna och visbyborna som har fått utmärkelsen för omsorgsfullt förvaltande under tusen år och det är vi genom utsedda tjänstemän och politiker har ansvaret när ekonomiska krafter och investerare vill annat och trycker på.

I Visby rivsMer om detta, och bättre beskrivet, går att läsa i Gotlands Allehanda djuplodande artikel 4 mars. 5 sidor! Läs den, finns på nätet

h1

Att bygga sönder ett världsarv. Den gyllene kalven Visby och jakten på pengar

november 12, 2019

 ”Tyck till om världsarvet”, uppmanade Region Gotland boende och fastighetsägare i Visby innanför murarna i våras. 557 följde uppmaningen som publicerades i dagarna.

Hela 98% anser att bevarandet är viktigt.  Att offentliga och privata aktörer agerar för kortsiktigt och att staden håller på att byggas sönder.

Man oroas över att staden inte bevaras tillräckligt väl, att det byggs för mycket, att boningshusen omvandlas till hotell och lägenhetshotell och att butikerna blir till restauranger. Visby gröps ur invändigt och blir kulisser för turismen.

Var tar den levande innerstaden vägen, de som bor, arbetar, nyttjar året om?

Staden ”överanvänds av turismen”, är något som återkommer, fastigheterna köps upp av ett fåtal aktörer som jagar pengar och har stora förväntningar på insatt kapital. Och byggnadsnämnden följer kapitalet, går emot sin egen kulturmiljöplan.

Det är hårda omdömen av de som intervjuats. Men kommer utredningen att få genomslag, kommer den att påverka ledamöterna i Byggnadsnämnden?

Media har de sista dagarna utförliga beskrivningar av vad som faktiskt för sker. I GA 9/11 presenteras innerstadens kanske störste fastighetsägare Roy Abd-El Ahad framför en av sina fastigheter vid Södertorg, som han vill riva för att bygga nytt. Regionen har hitintills krävt en oberoende statusbesiktning och hållfasthetsberäkning. Det struntar ägaren i, istället har han låtit riva interiören och ta ur fönster och dörrar. ”Jag vill ju riva” säger han. Problemet är att huset har (hade) stora kulturhistoriska värden. Byggnadsnämndens dilemma är nu huruvida man ska belöna ägaren och ge honom hans eftertraktade bygglov för att han brustit i underhåll, eller ska man våga vidta tvångsåtgärder?

När det gäller en annan av Abd-El Ahads fastigheter är redan rivningslov beviljat. Idag väntar den stora gropen vid Smitten backe, omgivet av medeltida farmannahus, 1700-talsbebyggelse och Sankta Karins ruin i fonden, på maximal förtätning i form av en flervånig restaurang i glas och betong.

”Tonläget hårdnar” står att läsa i GA 11/11. ”Allt ska maxas,  att utveckla fastigheter har blivit lika med att riva och bygga nytt”. De nya fastighetsägarna nöjer sig inte med det som är. De vill nyttja all mark, bygga gårdshus och fylla vindar med extra rum för lägenhetshotell. Och BN fortsätter att gå deras intressen.

Staden innanför muren behöver sina beskyddare, tycker man idag på ledarplats (GA). Visbyborna har faktiskt intresse av att politikerna håller emot rovdriften.

Vad blir kvar av Sveriges enda världsarvsstad? En turistkuliss av pittoreska fasader bland nybyggda hotell, restauranger och lägenhetshotell? Levande? För vem?

h1

Behövs kulturen på Gotland?

oktober 26, 2019

Gotlands Museum riskerar att stå utan byggnadsantikvarier vid årsskiftet. Alla fem har sagt upp sig. Det är en av lokaltidningarnas huvudrubrik i dagens tidning.

Museichefen beklagar och förklarar med att byggnadsvården till stor del är uppdragsfinansierad, att verksamheten måste generarea vinst och att marknaden hårdnat, museet får färre uppdrag.

Region Gotland går med förlust, i dagarna planeras för kommande budget, samtidigt görs översyn av Regionens kulturplan. Något utrymme för mer pengar är det inte fråga om. I senaste kulturplanen lades Kulturnämnden ned, kulturförvaltningens personal minskades kraftigt. Vad händer denna gång? Även Stadsarkitekten och hans medarbetare tycks vara i farozonen enligt media.

Även biblioteken, en annan viktig del av kulturen på ön, saknar pengar. Arga insändare klagar på att regionens nya chefer saknar insikt och kunskap om de områden de är satta att förvalta. Att de nya cheferna primärt är ekonomer med uppdrag att genomföra besparingar. Med större förståelse för exploatörernas intressen än de ämnesområden de har att värna om, förvalta för kommande släkten.

Detta händer på en ö som till stora delar levar på besöksnäringen och där kulturen står i centrum. När Gotland marknadsförs är det Världsarvet Visby, all medeltida bebyggelse med farmannagårdar, 92 medeltidskyrkor, vikingaskatter, hav och välbetade strandängar  konst, hantverk och design som gäller. Men för att ta hand om denna skatt, förvalta, vårda -för det finns inga pengar.

Idag bommas fastigheter i Visby igen, fastighetsägarna väntar på rivningstillstånd för att bygga nytt, tjäna mer på sina fastigheter. Regionens sparar in på kompetensen, på dem som har kunskap att ta hand om, föra Gotlands kulturarv vidare. Snart finns inga röster kvar som kan stå emot exploateringskrafterna, värna om historien, ge röst åt framtida generationers miljö.

Vi behöver en Greta Thunberg som demonstrerar för att rädda vår kultur!

Barn, som de som häromsistens inledde Tillväxt Gotlands Företagardag och uppmanade regionen att rätta sig efter de globala målen. Flera  handlar just om konst och kultur: vår byggda miljö, mångfalden i naturen, vårt välbefinnande, främjande om inkluderande samhällen.

Politikernas vilja må vara god. Men den goda viljan måste nå ut i organisationen, här behövs kunskap och kompetens inte i första hand experter på ekonomi och besparingar. I annat fall har vi ingen kultur kvar på ön.

Cajsa von Zeipel med sitt senaste verk av en ung demonstrant, för rätten att vara queer, för rätten att leva i hållbar miljö, för rätten att leva fri